Requiem - W.A. Mozart

Pieterskerk, Leiden

Poster concert 14 november 2004Afscheidsconcert Peter Dijkstra

Peter Dijkstra, dirigent

 

Julia Neumann, sopraan
Martine Straesser, alt
Stefan Berghammer, tenor
Jelle Draijer, bas

Barokorkest (A=430) van studenten Oude Muziek

Programma

  • Antonio Lotti - Crucifixus à 8
  • Johann Sebastian Bach - Mis in G BWV 236
  • Wolfgang Amadeus Mozart
    • Requiem KV 626
    • Ave Verum Corpus KV 618